Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Obowiązek informacyjny - Pacjenci

Tożsamość Administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rybnie (13-220) przy ul. Zajeziornej 58, adres e-mail: spgzoz@gminarybno.pl, numer telefonu 23 696 60 24.
Dane kontaktowe IOD
W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@spgzozrybno.plInspektor Ochrony Danych Osobowych: Monika Krasińska-Józefowicz
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna
Dane będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem świadczeń medycznych, prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, wykonywanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych,zgodnie z:a.       Ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;b.      Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej;c.       Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia;d.      Ustawą z dnia 27 sierpnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:a.       organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej (w szczególności: Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim), w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań;b.      podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318);c.       w szczególności nadzoru i kontroli; , w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;d.      innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rybnie (dalej jako: „SPG ZOZ”) w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej,e.       dostawcom usług zaopatrujących SPG ZOZ w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie SPG ZOZ (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, dostawcą wyrobów medycznych, firmom kurierskim i pocztowym),f.       dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających SPG ZOZ w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym),g.      osobom upoważnionym przez Pani/Pana w ramach realizacji Pani/Pana praw pacjenta.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:a.       dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,b.      dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,c.       zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,d.      skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie –  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,e.       dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
Pani/ Pana prawa
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia:prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania;prawo Państwa do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez zakład opieki zdrowotnej, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej;prawo Państwa do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez zakład opieki zdrowotnej nie znajduje zastosowania, gdyż mogłoby utrudnić realizację celów zdrowotnych;prawo Państwa do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez zakład opieki zdrowotnej, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej;prawo Państwa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez zakład opieki zdrowotnej, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej;
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki  2, 00-193 Warszawa.
Informacja o wymogach ustawowych podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.Podanie przez Panią/Pana danych kontaktowych jest dobrowolne – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzyma Pani/Pan od nas potwierdzenia wizyty czy nie będzie Pan/Pani miał/a możliwości odwołania jej poprzez np. SMS.