Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Zasady udzielania Teleporad

ZASADY UDZIELANIA TELEPORAD

 1. Teleporady udzielane są przez Ośrodek Zdrowia w Rybnie od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 18:00
 2. Teleporada nie może zostać udzielona:
  • (wymagana jest bezpośrednia wizyta lekarz-pacjent)
  • gdy Pacjent lub jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń związanych z wystawieniem recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia, lub związanych z wystawieniem zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacja w zaopatrzenie w  wyroby medyczne, lub związanych z wydaniem zaświadczenia,
  • podczas pierwszej wizyty Pacjenta po złożeniu deklaracji wyboru,
  • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
  • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  • dzieciom do 6 roku życia poza poradami kontrolnymi koniecznymi w trakcie leczenia ustalonego w wyniku osobistego badania Pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badań fizykalnych.
 3. Rejestracja telefoniczna w celu skorzystania z Teleporady jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 18:00. Pacjent dokonuje rezerwacji terminu Teleporady w Rejestracji Ośrodka Zdrowia pod numerem telefonu 23 696 60 24 lub 23 696 68 33. Pracownik Rejestracji podaje termin realizacji teleporady:
  • nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy POZ  za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego
  • w późniejszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.
 4. Lekarz oddzwania do Pacjenta w godzinie wyznaczonej wizyty na wskazany podczas rejestracji przez niego numer telefonu. W przypadku braku kontaktu z pacjentem, podejmuje trzykrotną próbę kontaktu z Pacjentem, w odstępie co najmniej 5 minut.
 5. Przed udzieleniem teleporady lekarz ma obowiązek podania swoich danych osobowych, a następnie potwierdzana jest tożsamość pacjenta na podstawie następujących danych, tj.: nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania, PESEL (jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), a gdy Pacjentem jest osoba małoletnia lub całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego, adres jego miejsca zamieszkania, przekazanych przez Pacjenta za pośrednictwem systemów łączności oraz na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej/deklaracji wyboru.
 6. Lekarz świadczący teleporadę odnotowuje w indywidualnej dokumentacji medycznej Pacjenta informacje o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady lub jej brak wraz z zaznaczeniem, kiedy były wykonywane próby połączenia z pacjentem.
 7. Pacjent ma prawo zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.
 8. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że w trakcie Teleporady może okazać się, że z uwagi na konkretny stan faktyczny konieczne jest wykonanie badania osobistego lub przeprowadzenie przez niego dodatkowych badań.
 9. W ramach Teleporady Pacjent może wysłać do Ośrodka Zdrowia w Rybnie w formie elektronicznej kopię dokumentacji medycznej lub wyników badań na dedykowany numer telefonu. Przesłane dokumenty są zaczytywane do indywidualnej dokumentacji medycznej Pacjenta, następnie trwale usuwane z numeru telefonu na który zostały przesłane.
 10. Pacjent oświadcza, że jest świadomy, że przesyłanie danych drogą elektroniczną wiąże się ryzykiem ich ujawnienia osobom nieuprawnionym. Pacjent powinien zadbać, aby urządzenie, z którego korzysta w celu komunikacji z Ośrodkiem Zdrowia posiadało zabezpieczenia w celu ochrony jego danych osobowych.
 11. Pacjent, bez względu na fakt rezerwacji terminu Teleporady, w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, zobowiązany jest niezwłocznie udać się do najbliższej placówki medycznej lub skontaktować się z numerem alarmowym 112, w celu wezwania pogotowia ratunkowego.
 12. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku podania informacji nieprawdziwych lub zatajenie informacji mających wpływ na prawidłowe wykonanie usługi Teleporady.
 13. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Świadczeniodawcy, takich jak awaria urządzeń lub systemów komunikacji lub brak dostępności lekarza, który miał udzielić Teleporady, Świadczeniodawca niezwłocznie uzgadnia z Pacjentem nowy termin Teleporady.
 14. Podczas Teleporady lekarz może zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej: udzielić porady medycznej, zlecić badania dodatkowe: laboratoryjne lub obrazowe, zinterpretować wynik badania, udzielić informacji o zaordynowanych lekach, wystawić e-receptę, e-skierowanie, e-zlecenie na wyroby medyczne, e-zwolnenie.
 15. Teleporady przeprowadzane są w warunkach gwarantujących poufność oraz zapewniających brak dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów łączności.
 16. W przypadku teleporady Pacjentowi przysługują takie same prawa pacjenta jak w przypadku wizyty osobistej.

Kliknij aby zapoznać się:

Sposób realizacji e-recepty

Sposób realizacji e-skierowania

Sposób realizacji zlecenia badań dodatkowych   /   Podwykonawcy

INTERNETOWE KONTO PACJENTA