Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Zasady udzielania Teleporad

ZASADY UDZIELANIA TELEPORAD

1. Teleporady udzielane są przez Ośrodek Zdrowia w Rybnie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -18:00

2. Rejestracja telefoniczna w celu skorzystania z Teleporady jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 18:00. Pacjent dokonuje rezerwacji terminu Teleporady w Rejestracji Ośrodka Zdrowia pod numerem telefonu 23 696 60 24 lub 23 696 68 33. Pracownik Rejestracji dokonuje identyfikacji Pacjenta poprzez podanie przez niego imienia, nazwiska, PESEL oraz numeru telefonu.

3. Lekarz oddzwania do Pacjenta na wskazany podczas rejestracji przez niego numer telefonu. W przypadku braku kontaktu z pacjentem, Świadczeniodawca podejmuje trzykrotną próbę kontaktu z Pacjentem, w odstępnie co najmniej 5 minut.

4. Lekarz świadczący poradę odnotowuje w indywidualnej dokumentacji medycznej Pacjenta wyłącznie niezbędne informacje przewidziane przepisami prawa.

5. Pacjent ma prawo zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

6. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że w trakcie Teleporady może okazać się, że z uwagi na konkretny stan faktyczny konieczne jest wykonanie badania osobistego lub przeprowadzenie przez niego dodatkowych badań.

7. W ramach Teleporady Pacjent może wysłać do Ośrodka Zdrowia w Rybnie w formie elektronicznej kopię dokumentacji medycznej lub wyników badań na dedykowany numer telefonu. Przesłane dokumenty są zaczytywane do indywidualnej dokumentacji medycznej Pacjenta, następnie trwale usuwane z numeru telefonu na który zostały przesłane.

8. Pacjent oświadcza, że jest świadomy, że przesyłanie danych drogą elektroniczną wiąże się ryzykiem ich ujawnienia osobom nieuprawnionym. Pacjent powinien zadbać, aby urządzenie, z którego korzysta w celu komunikacji z Ośrodkiem Zdrowia posiadało zabezpieczenia w celu ochrony jego danych osobowych.

9. Pacjent, bez względu na fakt rezerwacji terminu Teleporady, w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, zobowiązany jest niezwłocznie udać się do najbliższej placówki medycznej lub skontaktować się z numerem alarmowym 112, w celu wezwania pogotowia ratunkowego.

10. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku podania informacji nieprawdziwych lub zatajenie informacji mających wpływ na prawidłowe wykonanie usługi Teleporady.

11. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Świadczeniodawcy, takich jak awaria urządzeń lub systemów komunikacji lub brak dostępności lekarza, który miał udzielić Teleporady, Świadczeniodawca niezwłocznie uzgadnia z Pacjentem nowy termin Teleporady.

12. Podczas Teleporady lekarz może zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej: udzielić porady medycznej, zlecić badania dodatkowe: laboratoryjne lub obrazowe, zinterpretować wynik badania, udzielić informacji o zaordynowanych lekach, wystawiće-receptę, e-skierowanie, e-zlecenie na wyroby medyczne lub e-zwolnenie.

 

Kliknij aby zapoznać się:

Sposób realizacji e-recepty

Sposób realizacji e-skierowania

Sposób realizacji zlecenia badań dodatkowych   /   Podwykonawcy

INTERNETOWE KONTO PACJENTA