Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności spgzozrybno.pl

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spgzozrybno.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018r.,
 • treści bez odpowiednich ułatwień tj.: napisów dla niedosłyszących lub głuchych oraz treści w postaci nietekstowej dostarczone przez zewnętrzne podmioty, tj.: Odpowiednie Ministerstwa, Urzędy oraz Instytucje pozarządowe.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Nettom Olsztyn.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jagoda Ćwiklińska - Koordynator ds. dostępności.
 • E-mail: jcwiklinska@spgzozrybno.pl
 • Telefon: 514 052 385

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

 • Data sporządzenia deklaracji: 2023-07-19.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-31.

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie, ul. Zajeziorna 58, 13-220 Rybno

  • Przy wejściu na teren przychodni znajduje się plan tyflograficzny z oznaczeniami w alfabecie Braille’a umożliwiający łatwe dotarcie do budynków przychodni.
  • Do budynku A oraz B prowadzą wejścia od strony parkingu znajdującego się na posesji Przychodni oraz wejście boczne do budynku A od strony wjazdu z ul. Zajeziornej. Do wszystkich 3 wejść prowadzą schody. Przy schodach do budynku A oraz B znajduje się podjazd dla osób korzystających z wózków.
  • Na parkingu przy podjeździe dla osób poruszających się na wózku prowadzącym do budynku A znajdują się 2 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Na początku i na końcu biegu schodów prowadzących do przychodni znajdują się struktury ostrzegawcze oraz pochwyty na dwóch wysokościach.
  • Drzwi prowadzące do pomieszczeń budynku A otwierają się automatycznie
  • W poczekalni budynku znajduje się plan tyflograficzny z oznaczeniami w alfabecie Braille’a umożliwiający dotarcie do wszystkich pomieszczeń POZ.
  • Pomieszczenia przychodni nie posiadają poziomych oraz pionowych barier architektonicznych i są dostępne dla wszystkich pacjentów ze szczególnymi potrzebami.
  • Rejestracja znajduje się w budynku A po lewej stronie z wyodrębnioną strefą indywidualnej rejestracji oraz ladą znajdującą się na dwóch wysokościach.
  • Gabinety personelu medycznego posiadają oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz oznaczenia kontrastowe.
  • Na terenie całej przychodni znajdują się krzesła z podłokietnikami, a w gabinetach personelu medycznego fotele z podłokietnikami i hydrauliczną regulacja wysokości.
  • W gabinetach w budynku A znajdują się elektrycznie regulowane kozetki oraz fotele.
  • W budynku znajdują się ogólnodostępne toalety, w tym również toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami oraz pomieszczenie dla osoby z dzieckiem.
  • Do budynków przychodni oraz do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku A znajdują się dwie pętle indukcyjne, w tym jedna w rejestracji.
  • W rejestracji znajduje się lupa powiększająca oraz tablet z oprogramowaniem Mówik do komunikacji alternatywnej.
  • Na terenie całej przychodni znajdują się uchwyty do kul lub lasek.
  • W rejestracji jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.
  • Na terenie przychodni pacjent ma możliwość korzystania z wózka inwalidzkiego znajdującego się w korytarzu przy wejściu bocznym do budynku A.
  • Przychodnia posiada akustyczny i wizualny system powiadamiania alarmowego