Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - PACJENT NIEUBEZPIECZONY

DANE DO PRZELEWU:

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego prosimy o dokonywanie opłat przelewem na konto bankowe:

85 8215 1016 2003 0020 2015 0001

TYTUŁ WPŁATY: Imię i Nazwisko Pacjenta – z dopiskiem PACJENT NIEUBEZPIECZONY

WYCIĄG Z REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJW  RYBNIE

  Wysokość opłat oraz organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych

§ 19

 1. SPG ZOZ w Rybnie może udzielać świadczeń zdrowotnych zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie.
 2. Świadczenia nieodpłatne będą udzielane na podstawie umów z Narodowym Funduszem  Zdrowia, świadczenia odpłatne dla osób niemających prawa do świadczeń zdrowotnych
 3. Wysokość opłat określa załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego.
 4. Za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie SPG ZOZ w Rybnie wystawia paragon fiskalny lub na wniosek pacjenta fakturę, w której wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne.

§ 20

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych, organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i  przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych, pozostaje bez wpływu na ustaloną  kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, poza czasem pracy personelu medycznego wykazanym w umowach z NFZ.
 3. Świadczenia zdrowotne odpłatne, udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia  lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach  i godzinach ich udzielania.
 4. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych oraz o warunkach uzyskania takiego świadczenia.
 5. SPG ZOZ w Rybnie nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia i uzależnia jego udzielenie od uprzedniego uiszczenia opłaty.
 6. Zasady rejestracji na odpłatne świadczenia:
 7. Należy dokonać opłaty w biurze SPG ZOZ w Rybnie od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00.
 8. Przedstawić dowód wpłaty rejestratorce.
 9. Rejestratorka ustala termin badania, informuje pacjenta o dacie i godzinie badania.
 10. Pacjent otrzymuje informację o sposobie przygotowania do badania
 11. Pacjent zgłasza się na badanie w wyznaczonym terminie z dowodem wpłaty.

§ 21

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego został nadany przez dyrektora i wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.

    Zał. nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego

SPG ZOZ w Rybnie z dnia 12.12.2017r.

  CENNIK USŁUG

USŁUGI MEDYCZNE
Nazwa usługi Cena brutto
Usługi lekarskie w POZ
porada lekarska 50,00
Badanie spirometryczne z interpretacją 30,00
Badanie EKG z interpretacją 35,00
Usługi lekarskie ginekologiczno-położnicze
Porada lekarska 50,00
Badanie KTG z interpretacją 30,00
Badanie USG położnicze 70,00
Badanie USG ginekologiczne 70,00
Usługi pielęgniarki/położnej w POZ 
Iniekcje domięśniowe, śródskórne, podskórne 5,00
Pomiar ciśnienia 5,00
Pomiar cukru 7,00
 
WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Nazwa usługi Cena brutto
za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej 7,00
Za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej 0,25
za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych 1,50
 
INNE USŁUGI
Nazwa usługi Cena brutto
Opłata za wydawanie orzeczenia i zaświadczenia lekarskiego wydawanych na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeśli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z przemocą w rodzinie; oraz zaświadczenia wystawionego przez położną, wydawanego na życzenie świadczeniodawcy, jeżeli nie są wydawane dla celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi  z tytułu urodzenia dziecka. 30,00
Opłata za udzielenie informacji określonych w art. 38 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. (Dz. U. poz. 1844 z późn. Zm.) na drukach, formularzach zakładów ubezpieczeń 50,00
Opłata pobierana na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. Zm.). z dnia 27 sierpnia 2004r. za wydanie orzeczenia lub zaświadczenia, na zlecenie prokuratury albo sądu, w związku z postępowaniem na podstawie odrębnych ustaw. 50,00
za wydanie karty OSOZ 3,00