Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności spgzozrybno.pl

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spgzozrybno.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018r.,
 • treści bez odpowiednich ułatwień tj.: napisów dla niedosłyszących lub głuchych oraz treści w postaci nietekstowej dostarczone przez zewnętrzne podmioty, tj.: Odpowiednie Ministerstwa, Urzędy oraz Instytucje pozarządowe.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Nettom Olsztyn.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie, ul. Zajeziorna 58, 13-220 Rybno

 • Do budynku prowadzi wejście od strony głównej ulicy. Dla osób na wózkach dostępny jest podjazd.
 • Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie posiada parking, na którym nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • W budynku znajdują się ogólnodostępne toalety, w tym również toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.