Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.spgzozrybno.pl  i https://spgzozrybno.bip.gov.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej www.spgzozrybno.pl:  23.10.2019

Data publikacji strony internetowej https://spgzozrybno.bip.gov.pl/ 09.11.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: Strony aktualizowane są na bieżąco.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt - adres poczty elektronicznej spgzoz@gminarybno.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 696 60 24 , 23 696 70 33

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie, ul. Zajeziorna 58, 13-220 Rybno

 

Do budynku prowadzi wejście od strony głównej ulicy. Dla osób na wózkach dostępny jest podjazd.

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie posiada parking, na którym nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku znajdują się ogólnodostępne toalety, w tym również toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.