Nasz projekt wybrany do dofinansowania…

28.03.2019

Dyrektor naszego zakładu Pani Iwona Ćwiek podpisała umowę na dofinansowanie projektu

„Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rybnie”

****

18.03.2019

Z przyjemnością informujemy, iż nasz projekt pod nazwą Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rybnie znalazł się na pierwszym miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zakres projektu obejmuje kompleksowe wdrożenie systemu teleinformatycznego, wdrożenie e-usług medycznych, zakup sprzętu teleinformatycznego, usługi wdrożeniowe, szkolenia personelu, wykonanie modernizacji sieci zasilającej w celu uruchomienia centralnego zasilania gwarantowanego (agregat prądotwórczy), promocja projektu, wdrożenie strony www ze standardem WCAG2.0.

Rozwiązania technologiczne przewidziane w projekcie zapewnią udostępnianie i wymianę danych za pośrednictwem Platformy P1, P2. Ponadto projekt przewiduje prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w sposób spełniający wymagania ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Celem głównym projektu jest zapewnienie powszechnego dostępu do e-usług, poprzez budowę systemu informatycznego w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rybnie. Projekt bezpośrednio przełoży się na rozwój systemu usług on-line, które będą dostępne dla wszystkich pacjentów.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do wzrostu poziomu oferowanych usług medycznych pacjentom ośrodka, zwiększy efektywność leczenia oraz podniesie komfort pracy personelu.

Całkowity koszt projektu wynosi 535 389,00 zł. Całość stanowią koszty kwalifikowalne. Dofinansowanie wynosi 455 080,65 zł, co stanowi 85% wartości kosztów kwalifikowanych. Wkład własny 80 308,35 zł co stanowi 15% wartości kosztów kwalifikowanych.